• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden in PDF formaat

 

Identificatie van de verkoper:                                             

Bedrijfsnaam: Capablis

Commerciële handelsnaam: www.capablis.be

BTW: BE 0830.947.629

Adres : Rue Bruyère 91 – 7890 Elzele

Tel. +32 (0)2/793.02.46

e-mail: info@capablis.be

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Capablis, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 7890 Elzele, Rue Bruyère 91, BTW BE 0830.947.629, hierna 'CAPABLIS’ biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden "Algemene Voorwaarden webshop www.capablis.be" zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website, hierna ‘Klant’. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.capablis.be moet de Klant deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door CAPABLIS aanvaard zijn.

De overeenkomst kan voorlopig enkel gesloten worden in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De Klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Waar vermeld zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen, bijdragen en/of belastingen.

De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze overeenkomst de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. De normale leverings- of verzendingskosten worden aangegeven tijdens het proces van de bestelling, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie inzake levering aan huis met een koerierdienst.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden CAPABLIS niet. CAPABLIS is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. CAPABLIS is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door CAPABLIS. CAPABLIS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Totstandkoming internetverkoop

De klant kan geheel vrijblijvend artikels bekijken op de website www.capablis.be, dit zonder enige aankoopverplichting. Tijdens deze sessie(s) kunnen artikels vrijblijvend  toegevoegd worden aan het winkelmandje zonder verdere aankoopverplichting. Wanneer de klant wenst over te gaan tot een effectieve bestelling kan hij dit bevestigen door het bestelproces in “mijn winkelwagen” te doorlopen.  Volgende informatie zal hiervoor verstrekt/bevestigd moeten worden door de Klant:

 • Persoonlijke gegevens
 • Gewenste verzendmethode
 • Gewenste betaalmethode
 • Verificatie en bevestiging van de bestelling
 • Bevestiging akkoord met de Algemene Voorwaarden

Door op “kopen” te klikken bevestigd de Klant een bestelling met betaalplicht en verklaart hij zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail, vanwege CAPABLIS, door de Klant is de koop gesloten. CAPABLIS behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid bijkomende informatie aan de Klant te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de overeenkomst te weigeren. Daarnaast behoudt CAPABLIS zicht het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in volgende voorkomende gevallen:

 • ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwader trouw van de klant zoals (maar niet beperkt tot) onrechtmatig gebruik van coupons of kortingen;
 • uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft zelf weder te verkopen;
 • overmacht;
 • ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

In voorkomend geval zal CAPABLIS de Klant op de hoogte stellen mits communicatie van een duurzame gegevensdrager (bv. Per e-mail) van deze beslissing tot weigering van bestelling zonder verdere motivatieverplichting.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via Kredietkaart / Visa / American Express
 • via Bankkaart / Mister Cash / Maestro
 • via overschrijving op rekeningnummer BE41 0017 4841 6310 – BIC GEBABEBB

Indien de klant kiest voor de optie "betaling via overschrijving", dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de 5 werkdagen. In geval van niet tijdige betaling van de factuur, houdt CAPABLIS het recht voor de bestelling te annuleren. De klant zal hiervan op de hoogte gesteld worden via een annulatie van de bestelling en bijhorende creditnota mits e-mailbericht.

Voor uitvoering van de bestelling, vragen of opmerkingen kan de Klant steeds vrijblijvend contact opnemen mits volgende communicatiemiddelen:

e-mail: info@capablis.be

tel. +32 (0)2/793.02.46

Ticket via de klantenzone (enkel voor geregistreerde klanten beschikbaar)

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Voor artikelen die op voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, bevestigt CAPABLIS de klant via e-mail de vermoedelijke leveringsdatum. Voor artikelen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, bevestigd CAPABLIS de klant via e-mail de vermoedelijke leveringsdatum van zodra deze gekend is. De door CAPABLIS bevestigde leveringsdata zijn niet bindend. In geval de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zal CAPABLIS contact opnemen met de Klant via e-mail om een nieuwe datum voor te stellen.

Levering aan huis. De bestelde producten worden aan huis geleverd met de eigen transportmiddelen van CAPABLIS  of geleverd door een koerierdienst in opdracht van CAPABLIS. Voor zover het leveringen betreft in België, worden er bij de bestellingen groter dan 50€ geen leverings- en/of verzendkosten aangerekend. Voor bestellingen lager dan 50€ worden wel leverings- en of verzendkosten in rekening gebracht, deze bedragen 3,95€/ bestelling. Indien er een hiervan afwijkend bedrag voor levering of verzending in rekening moet gebracht worden zal dit duidelijk en op voorhand aangegeven en/of gecommuniceerd worden.   

Artikelen die via de koerierdienst worden geleverd, worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers) afgeleverd. De Klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. De koerierdienst kan bij levering een identiteitsbewijs, de bevestigingsmail of de originele factuur van de klant vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door CAPABLIS was geboden.

Voor artikelen die bij de klant geleverd worden en die gemonteerd en/of aangesloten moeten worden zal steeds een afspraak vastgelegd worden in onderling overleg met de klant. De levering is steeds voorzien tot aan de gelijkvloerse voordeur. Indien de (ver)plaatsing, aansluiting en/of montage plaats moet vinden op een etage moet dit steeds gecommuniceerd worden bij het vastleggen van de afspraak. Afhankelijk van de situatie kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. Het niet naleven van de gemaakte afspraken omtrent locatie en tijdstip kan bijkomende kosten genereren welke op de Klant verhaald zullen worden.  

Artikelen besteld via de webwinkel www.capablis.be worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uitsluitend geleverd in België.

Klachten betreffende elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dienen om in acht te worden genomen, binnen de 24 uur gemeld te worden. Dit mits schriftelijke formulering gericht aan CAPABLIS op volgend e-mailadres: ann@capablis.be

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van CAPABLIS. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de Klant vanaf het moment van inbezitname van de goederen.

De Klant verbindt er zich toe, zo nodig, derden op het eigendomsvoorbehoud van CAPABLIS te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij CAPABLIS.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen (wettelijke termijn = 14 kalenderdagen) zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt".

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant CAPABLIS, Rue Bruyère 91, 7890 Elzele, tel +32 (0)2/793.02.46, info@capablis.be,  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het hieronder beschreven modelformulier voor herroeping, maar is hier niet toe verplicht

De Klant kan via het modelformulier voor herroeping of retouraanvraag in de klantenzone in "mijn account ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.capablis.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan CAPABLIS heeft meegedeeld, terugzenden aan Capablis e-shop, Rue Bruyère 91, 7890 Elzele. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt CAPABLIS zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele, niet beschadigde, verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal CAPABLIS alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat CAPABLIS op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan CAPABLIS wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door CAPABLIS geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

CAPABLIS betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop CAPABLIS geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten waarbij de Klant CAPABLIS specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de CAPABLIS  klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan CAPABLIS.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant CAPABLIS zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klachten & Klantendienst

De klantendienst van CAPABLIS is (tijdens de kantooruren) bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)2/793.02.46, via e-mail: info@capablis.be of per post op het volgende adres Rue Bruyère 91, 7890 Elzele. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Onze pagina met de meest voorkomende vragen kan je hier terugvinden

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover CAPABLIS beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt CAPABLIS zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

CAPABLIS respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor doeleinden gespecifiëerd in de Privacy Policy van CAPABLIS, welke u hier kan terugvinden.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Capablis, Rue Bruyère 91, 7890 Elzele, ann@capablis.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien gewenst kan de Klant vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Ann Hogerheyde van CAPABLIS, Rue Bruyère 91, 7890 Elzele, ann@capablis.be .

CAPABLIS behandelt de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login-gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de Klant wordt gecodeerd opgeslagen, CAPABLIS heeft dus geen toegang tot dit paswoord.

CAPABLIS houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij, voor meer informatie hieromtrent kan u hier onze Privacy Policy raadplegen.

Indien u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u steeds contact met ons opnemen.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de Klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van een computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Voor meer informatie inzake het gebruik van cookies, kan u hier ons Cookiebeleid terugvinden.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd.  Dit kan de Klant doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen weergegeven worden, of dat bepaalde applicaties niet correct gebruikt kunnen worden.

Door gebruik te maken van onze website, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Capablis om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld door voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van CAPABLIS. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Met vriendelijke groet,

Het Capablis team